Robert Brandom – From German Idealism to American Pragmatism—and Back

Zveme všechny zájemce o současnou filosofii a lingvistiku na přednášku prof. Roberta Brandoma (University of Pittsburgh) nazvanou „From German Idealism to American Pragmatism—and Back“, která proběhne v pondělí 23. května 2011 od 10h00 do 11h30 v místnosti B9 na Filosofické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Robert Brandom je v očích mnoha filosofů nejpodnětnějším americkým myslitelem současnosti, jenž přispěl k prosazení analytického či racionalistického pragmatismu jako nového paradigmatu ve filosofii mysli a jazyka. Díky Brandomově originální syntéze podnětů čerpaných nejen z klasických pragmatistů jako jsou Peirce, James a Dewey, ale také z úvah natolik rozličných myslitelů, jakými byli Hegel, Heidegger, pozdní Wittgenstein či Rorty, se „pragmatistický obrat“ stává nedílnou součástí dřívějšího „obratu k jazyku“ a postupně vytlačuje tradiční model mysli jako niterné re-prezentace skutečnosti. Ve své hradecké přednášce R. Brandom naznačí možnosti reaktualizace klasického německého idealismu (zejména Kantova a Hegelova) pro překlenutí zdánlivého rozporu mezi pragmatismem a racionalismem.

Další informace o prof. Brandomovi naleznete zde.

Přednášky prof. Eckarta Schütrumpfa

FF UK Praha, FF UJEP V Ústí n. Labem a Filosofický ústav AV ČR
si Vás dovolují pozvat na přednášky

prof. Eckarta Schütrumpfa (University of Colorado at Boulder)

Justice and Right in the „Politics“ – Difficult Decisions for Aristotle,
jež se uskuteční ve čtvrtek 10. 3. v zasedací místnosti FÚ AV ČR (Jilská 1) od 12.30 hod.

Aristotle writes his political theory after the important topic justice had been the subject matter of philosophical inquiry by earlier thinkers like the
sophists and Plato. And while Aristotle is committed to uphold some of the principles of justice his predecessors had developed, his awareness of
the realities of the dynamics of political life forces him to come to the conclusion that following some established principles of justice would have a
negative effect on society. He creates new standards that stress integration over an elitist government.

Aristotle on Slavery by Nature – a Platonic Dilemma
jež se uskuteční v pátek 11. 3. v místnosti č. 217 FF UK (nám. J. Palacha 2) od 10.50 hod.

While slavery was generally accepted in ancient Greek philosophy, Aristotle goes beyond mere acceptance of slavery by writing in his Politics a
justification of slavery as an institution that is not only useful for both parties involved but just and in accordance with nature as well. This section
of the Politics has been subjected to most harsh criticism. The talk attempts to analyze Aristotles arguments in a way that makes his theory
appear less of an isolated calamity in the history of classical Greek philosophy but a voice of someone who echoes views expressed by others, in
particular by his teacher Plato.

Konference Logika, sémantika, dialektika

Ústav filosofie a religionistiky Filozofické fakulty UK spolu s Oddělením pro dějiny starší české a evropské filosofie a Oddělením logiky Filosofického ústavu AVČR pořádá ve dnech 28.-30. dubna 2011 v konferenčním centru FÚ AVČR národní konferenci Logika, sémantika, dialektika.

Tato konference navazuje na národní konferenci Logika mezi filosofií a matematikou, v níž byly studovány interakce těchto disciplín, tak, jak se v našich zemích etablovaly v posledních letech. Nyní bychom se chtěli zaměřit na vztah filosofie a logiky coby samostatných disciplín, a také na roli logiky jako tradiční filosofické disciplíny. Hlavním cílem zůstává pokus o propojení a dialog tradic, v nichž jsou logika a sémantika tradičními tématy, a které se v našich zemích dlouhodobě rozvíjejí. Základní otázka konference zůstává stejně prostá:

Co je logika/sémantika/dialektika?, resp. „Jakou roli přisuzuje logice/sémantice/dialektice ta či ona filosofická tradice/škola?“.

Podrobné informace zde.

I. UJEP Workshop – Ancient Scepticism

The Workshop takes place in the room 342 of the Celetná building of the Faculty of Philosophy, Charles University, Prague (Celetná 20, 110 00 Praha 1).

Saturday, December 18, 10 a.m.

Mauro Bonazzi (Università degli Studi, Milano)
Plutarch on the Difference between Academics and Pyrrhonists

Markus Lammenranta (University of Helsinki)
Agrippa’s Problem

(12-13:30 lunch break)

Josef Moural (Universita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem)
What Kind of Investigation the Pyrrhonist Continues to Pursue after the EPOCHĒ

Baptiste Bondu (Université Paris Ouest, Nanterre)
What Kind of Subjectivity Does the Sceptical PHAINOMENON Involve in Sextus‘ Texts?

Symposium k Platónovu dialogu Hippias Větší

Česká platónská společnost a Filosofický ústav AV ČR spolu s Ústavem filosofie a religionistiky FF UK si Vás dovolují pozvat na VII . platónské symposium, které se bude konat 12. a 13. listopadu 2010 ve Vile Lanna (Praha 6, V sadech 1), na téma Platónův dialog Hippias Větší.

Program:

Pátek 12. listopadu 2010

9:00 Předseda ČPS zahájení konference
9:15 Jakub Jirsa (FF UK) Krása zákona
10:00 Josef Petrželka (FF MU) Funkce „krásna“ v Hippiovi Větším a v jiných dialozích
11:00 Pavel Hobza (FF UPOL) Hippias Větší a priorita definice
11:45 Kryštof Boháček (FF ZČU) Příliš mnoho dvojníků v dialogu Hippias Maior
12:30 Ota Gál (FF UK) Dialog Hippias Větší jako vodítko pro rekonstrukci Platónova pojetí krásy
15:00 Karel Thein (FF UK) Idea krásy, kauzalita a problém sebe-predikace
15:45 Ulrich Wollner (FHV UMB) Sókratovo chápanie krásy
16:45 Jiří Fiala (FF ZČU) Na samém konci: čísla, veličiny, dvojice a co s tím – Hippias Maior 303–304
17:30 Antonín Šíma (FF UK) Věci, predikáty, ideje

Sobota 13. listopadu 2010

9:30 Jakub Jinek (TF JU) Fíková vařečka
10:15 Ivan Chvatík (CTS ) Kdo obejme krásnou dívku? K narážce na „nepsanou nauku“ v dialogu Hippias Větší
11:15 Aleš Havlíček (FF UJEP) Krásné věci jsou nesnadné
12:00 Josef Moural (FF UJEP) Sókratova činnost v dialogu Hippias Větší