Konference – Hannah Arendtová

Ústav filosofie a religionistiky pořádá v úterý 22. května konferenci Hannah Arendtová (pdf) O revoluci aneb smysl (politické) svobody v moderní době. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. (FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost č. 200)

Program:
9.00-9.45 Štěpán HOLUB: Dichotomie veřejného a soukromého štěstí
9.45-10.30 Jana VARGOVČÍKOVÁ: Názor kontra zájem: je Arendtové dichotomie udržitelná pro demokratické pojetí participace?
10.50-11.35 Jakub NOVÁK: Problém solidarity v myšlení Hannah Arendtové
11.35-12.20 Milan ZNOJ: K Rousseauově „třídnímu“ pojetí soucitu podle On Revolution
14.00-14.45 Daniel ŠTECH: Pokrytectví jako politický problém ‚®
14.45-15.30 Vít POKORNÝ: Bludné kruhy a transcendence v politice
15.45-16.30 Petr PŘIKRYL: Prázdný střed a „politika“

Workshop on Ancient Philosophy

Ústav filosofie a religionistiky FF UK zve všechny k účasti na Workshop on Ancient Philosophy (6.-7.6.), který pořádá FFUK ve spolupráci s University of Fribourg v rámci projektu česko-švýcarské spolupráce.

Program:

Wednesday 6 June (Room 217)
Seminar I
9:30–10:45 Marianne Garin MA – Vrais et faux miroirs d’Héraclite. Quelques cas de polyphonie dans les Fragments de l’Éphésien
11:00–12:15 Dr. Nicolas D’Andrès – Qu’est-ce que les néoplatoniciens ont retenu du Banquet après Plotin ?

Lecture I
15:00–17:00 Prof. Dominic O’Meara – Cities and Souls in Late Ancient Philosophy

Thursday 7 June (Room 201)
Seminar II
9:30–10:45 Chad Jorgenson MA – The Practical Dimension of Divinization in Plato’s Later Thought
11:00–12:15 Richard Schorlemmer MA – Die Seele als Form und das Problem der Bewegung

Lecture II
15:00–17:00 Prof. Filip Karfík – Plotinus on the Soul and its parts

Julius Tomin – Sokratés a zákony obce

Ústav filosofie a religionistiky Filosofické fakulty UK vás zve na přednášku Julia Tomina na téma „Sokrates a zákony obce“. Přednáška se uskuteční v pondělí 26. března od 15:50 v místnosti 225V. Text přednášky je dostupný na www.juliustomin.org.

Julius Tomin vystudoval filozofii a psychologii na FF UK, r. 1964 získal titul PhDr. V l. 1964–68 byl vědeckým aspirantem, 1969–70 přednášel o marxistické filozofii na Havajské univerzitě. V 2. polovině 60. let se účastnil dialogů o spolupráci křesťanů s marxisty. V letech normalizace (1970–89) pracoval jako strojník a noční hlídač, od r. 1979 organizoval bytové filozofické semináře.

Bibliografie: Kádrový dotazník, SI 1976; Myslím, tedy jsem. Úvod do filosofie R. Descarta, SI 1976; Podívaná, SI 1979. Sborníky: Diskutujeme o morálce dneška, 1965. Čas. přísp.: Prožitky skutečnosti – zdroj a dějiště poznání, FČ 1968; LtN, Tvorba.

(podle http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/tomin.html )

Konference O filosofii v češtině a/nebo v českých zemích

Filosofický ústav AV pořádá konferenci “O filosofii v češtině a/nebo v českých zemích”. Konference se bude konat po dobu jednoho dne jako součást třídenní konference o českém myšlení 7. – 9. listopadu 2011, v Akademickém konferenčním centru, Husova 4, Praha 1.

Zároveň bude vydáno mimořádné tematické číslo Filosofického časopisu.

Z pozvánky na konferenci:

“Vycházíme z přesvědčení, že byť by byla budoucnost lidstva globální, bohatství lidskosti vychází z mnoha lokálních zdrojů. České myšlení od Pravdy Páně po život v pravdě představuje jak fokus naší české totožnosti, tak i náš nemalý přínos světu. O náš vlastní svět, o domov i dálavu, potřebujeme pečovat. Proto vás zveme k přípravě konference a následnému mimořádnému číslu Filosofického časopisu, které by nastupujícím generacím poskytlo podnět k zamýšlení nad filosofií v naší řeči a/nebo v naší zemi.
Považujeme za důležité oslovit nejen odbornou filosofickou veřejnost, nýbrž i širší české intelektuální publikum. Proto doporučujeme formu filosofického eseje – jen se základním kritickým aparátem a doporučenou četbou – spíše než badatelské zprávy. Cílem by měl být především výklad smyslu filosofických reálií spíš než jejich výčet. Proto bychom uvítali, kdyby se příspěvky zabývaly mimo jiné i otázkou, čím a jak se snažil daný filosof oslovit svoji dobu – a čím oslovuje dobu naši.
Protože pod svícnem bývá nejtemněji, rádi bychom se zaměřili zejména na dosud opomíjené myšlení novodobé. Ač se nebráníme a priori námětům starším, chtěli bychom se soustředit především na české myšlení zhruba druhé poloviny dvacátého století. Podobně se nebráníme ani velmi známým postavám jako Masaryk či Patočka, avšak rádi bychom upozornili na úlohu osobností dnes do značné míry přehlížených, jako J.L.Fischer, Milan Machovec, Karel Kosík, Ladislav Hejdánek, případně teolog J.L.Hromádka či další. Přáli bychom si, aby z této iniciativy vznikl sborník, jež by mohl sloužit jako úvod i impuls k dalšímu studiu české filosofie.”

Augustine’s Theory of Interpretation

Katedra systematické teologie ETF UK zve srdečně na přednášku Augustine´s Theory of Interpretation.

Tuto přednášku přednese prof. J. B. Pool (Berea College, Kentucky, USA).

Konat se bude v úterý 24. 5. 2011 v zasedací místnosti děkanátu, č. dv. 204, 2. patro.

Přednáška bude překládána do češtiny.

Robert Brandom – From German Idealism to American Pragmatism—and Back

Zveme všechny zájemce o současnou filosofii a lingvistiku na přednášku prof. Roberta Brandoma (University of Pittsburgh) nazvanou „From German Idealism to American Pragmatism—and Back“, která proběhne v pondělí 23. května 2011 od 10h00 do 11h30 v místnosti B9 na Filosofické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Robert Brandom je v očích mnoha filosofů nejpodnětnějším americkým myslitelem současnosti, jenž přispěl k prosazení analytického či racionalistického pragmatismu jako nového paradigmatu ve filosofii mysli a jazyka. Díky Brandomově originální syntéze podnětů čerpaných nejen z klasických pragmatistů jako jsou Peirce, James a Dewey, ale také z úvah natolik rozličných myslitelů, jakými byli Hegel, Heidegger, pozdní Wittgenstein či Rorty, se „pragmatistický obrat“ stává nedílnou součástí dřívějšího „obratu k jazyku“ a postupně vytlačuje tradiční model mysli jako niterné re-prezentace skutečnosti. Ve své hradecké přednášce R. Brandom naznačí možnosti reaktualizace klasického německého idealismu (zejména Kantova a Hegelova) pro překlenutí zdánlivého rozporu mezi pragmatismem a racionalismem.

Další informace o prof. Brandomovi naleznete zde.

Přednášky prof. Eckarta Schütrumpfa

FF UK Praha, FF UJEP V Ústí n. Labem a Filosofický ústav AV ČR
si Vás dovolují pozvat na přednášky

prof. Eckarta Schütrumpfa (University of Colorado at Boulder)

Justice and Right in the „Politics“ – Difficult Decisions for Aristotle,
jež se uskuteční ve čtvrtek 10. 3. v zasedací místnosti FÚ AV ČR (Jilská 1) od 12.30 hod.

Aristotle writes his political theory after the important topic justice had been the subject matter of philosophical inquiry by earlier thinkers like the
sophists and Plato. And while Aristotle is committed to uphold some of the principles of justice his predecessors had developed, his awareness of
the realities of the dynamics of political life forces him to come to the conclusion that following some established principles of justice would have a
negative effect on society. He creates new standards that stress integration over an elitist government.

Aristotle on Slavery by Nature – a Platonic Dilemma
jež se uskuteční v pátek 11. 3. v místnosti č. 217 FF UK (nám. J. Palacha 2) od 10.50 hod.

While slavery was generally accepted in ancient Greek philosophy, Aristotle goes beyond mere acceptance of slavery by writing in his Politics a
justification of slavery as an institution that is not only useful for both parties involved but just and in accordance with nature as well. This section
of the Politics has been subjected to most harsh criticism. The talk attempts to analyze Aristotles arguments in a way that makes his theory
appear less of an isolated calamity in the history of classical Greek philosophy but a voice of someone who echoes views expressed by others, in
particular by his teacher Plato.

Konference Logika, sémantika, dialektika

Ústav filosofie a religionistiky Filozofické fakulty UK spolu s Oddělením pro dějiny starší české a evropské filosofie a Oddělením logiky Filosofického ústavu AVČR pořádá ve dnech 28.-30. dubna 2011 v konferenčním centru FÚ AVČR národní konferenci Logika, sémantika, dialektika.

Tato konference navazuje na národní konferenci Logika mezi filosofií a matematikou, v níž byly studovány interakce těchto disciplín, tak, jak se v našich zemích etablovaly v posledních letech. Nyní bychom se chtěli zaměřit na vztah filosofie a logiky coby samostatných disciplín, a také na roli logiky jako tradiční filosofické disciplíny. Hlavním cílem zůstává pokus o propojení a dialog tradic, v nichž jsou logika a sémantika tradičními tématy, a které se v našich zemích dlouhodobě rozvíjejí. Základní otázka konference zůstává stejně prostá:

Co je logika/sémantika/dialektika?, resp. „Jakou roli přisuzuje logice/sémantice/dialektice ta či ona filosofická tradice/škola?“.

Podrobné informace zde.